Bài tập đốt mỡ vùng bụng – Ngày 25

[fwdevp preset_id=\”trang-player\” video_path=\”https://www.youtube.com/watch?v=Cetj44PyoGQ&list=PLJDC0F7iuJFDEHfv2tid8kmujCfhUmnOf&index=28\” start_at_video=\”1\” playback_rate_speed=\”1\”]  

Bài tập đốt mỡ vùng bụng – Ngày 24

[fwdevp preset_id=\”trang-player\” video_path=\”https://www.youtube.com/watch?v=JkcEHLFmgVs&list=PLJDC0F7iuJFDEHfv2tid8kmujCfhUmnOf&index=27\” start_at_video=\”1\” playback_rate_speed=\”1\”]  

Bài tập đốt mỡ vùng bụng – Ngày 23

[fwdevp preset_id=\”trang-player\” video_path=\”https://www.youtube.com/watch?v=YRX5b98vZ2w&list=PLJDC0F7iuJFDEHfv2tid8kmujCfhUmnOf&index=26\” start_at_video=\”1\” playback_rate_speed=\”1\”]  

Bài tập đốt mỡ vùng bụng – Ngày 22

[fwdevp preset_id=\”trang-player\” video_path=\”https://www.youtube.com/watch?v=5w3Xp7sNY8A&list=PLJDC0F7iuJFDEHfv2tid8kmujCfhUmnOf&index=25\” start_at_video=\”1\” playback_rate_speed=\”1\”]  

Bài tập đốt mỡ vùng bụng – Ngày 21

[fwdevp preset_id=\”trang-player\” video_path=\”https://www.youtube.com/watch?v=klLPD0C3OwQ&list=PLJDC0F7iuJFDEHfv2tid8kmujCfhUmnOf&index=24\” start_at_video=\”1\” playback_rate_speed=\”1\”]  

Bài tập đốt mỡ vùng bụng – Ngày 20

[fwdevp preset_id=\”trang-player\” video_path=\”https://www.youtube.com/watch?v=OQFPHbwEeLA&list=PLJDC0F7iuJFDEHfv2tid8kmujCfhUmnOf&index=23\” start_at_video=\”1\” playback_rate_speed=\”1\”]  

Bài tập đốt mỡ vùng bụng – Ngày 19

[fwdevp preset_id=\”trang-player\” video_path=\”https://www.youtube.com/watch?v=tz9Vo6rXVeU&list=PLJDC0F7iuJFDEHfv2tid8kmujCfhUmnOf&index=22\” start_at_video=\”1\” playback_rate_speed=\”1\”]  

Bài tập đốt mỡ vùng bụng – Ngày 18

[fwdevp preset_id=\”trang-player\” video_path=\”https://www.youtube.com/watch?v=5al3566caHg&list=PLJDC0F7iuJFDEHfv2tid8kmujCfhUmnOf&index=21\” start_at_video=\”1\” playback_rate_speed=\”1\”]  

Bài tập đốt mỡ vùng bụng – Ngày 17

[fwdevp preset_id=\”trang-player\” video_path=\”https://www.youtube.com/watch?v=YGv3OH9AyY0&list=PLJDC0F7iuJFDEHfv2tid8kmujCfhUmnOf&index=20\” start_at_video=\”1\” playback_rate_speed=\”1\”]  

Bài tập đốt mỡ vùng bụng – Ngày 16

[fwdevp preset_id=\”trang-player\” video_path=\”https://www.youtube.com/watch?v=etVyuxH2-EA&list=PLJDC0F7iuJFDEHfv2tid8kmujCfhUmnOf&index=19\” start_at_video=\”1\” playback_rate_speed=\”1\”]