Bài tập đốt mỡ vùng bụng – Ngày 15

[fwdevp preset_id=\”trang-player\” video_path=\”https://www.youtube.com/watch?v=mN1ExDJxBTk&list=PLJDC0F7iuJFDEHfv2tid8kmujCfhUmnOf&index=17\” start_at_video=\”1\” playback_rate_speed=\”1\”]  

Bài tập đốt mỡ vùng bụng – Ngày 14

[fwdevp preset_id=\”trang-player\” video_path=\”https://www.youtube.com/watch?v=t4ceo0lry8s&list=PLJDC0F7iuJFDEHfv2tid8kmujCfhUmnOf&index=16\” start_at_video=\”1\” playback_rate_speed=\”1\”]  

Bài tập đốt mỡ vùng bụng – Ngày 13

[fwdevp preset_id=\”trang-player\” video_path=\”https://www.youtube.com/watch?v=VvD-ixbdiAw&list=PLJDC0F7iuJFDEHfv2tid8kmujCfhUmnOf&index=15\” start_at_video=\”1\” playback_rate_speed=\”1\”]  

Bài tập đốt mỡ vùng bụng – Ngày 12

[fwdevp preset_id=\”trang-player\” video_path=\”https://www.youtube.com/watch?v=q_s8XRFfTJA&list=PLJDC0F7iuJFDEHfv2tid8kmujCfhUmnOf&index=14\” start_at_video=\”1\” playback_rate_speed=\”1\”]  

Bài tập đốt mỡ vùng bụng – Ngày 11

[fwdevp preset_id=\”trang-player\” video_path=\”https://www.youtube.com/watch?v=s_Dx9WawVSY&list=PLJDC0F7iuJFDEHfv2tid8kmujCfhUmnOf&index=13\” start_at_video=\”1\” playback_rate_speed=\”1\”]  

Bài tập đốt mỡ vùng bụng – Ngày 10

[fwdevp preset_id=\”trang-player\” video_path=\”https://www.youtube.com/watch?v=KErHlBl45YU&list=PLJDC0F7iuJFDEHfv2tid8kmujCfhUmnOf&index=12\” start_at_video=\”1\” playback_rate_speed=\”1\”]  

Bài tập đốt mỡ vùng bụng – Ngày 9

[fwdevp preset_id=\”trang-player\” video_path=\”https://www.youtube.com/watch?v=R3D5IXhwURs&list=PLJDC0F7iuJFDEHfv2tid8kmujCfhUmnOf&index=11\” start_at_video=\”1\” playback_rate_speed=\”1\”]  

Bài tập đốt mỡ vùng bụng – Ngày 8

[fwdevp preset_id=\”trang-player\” video_path=\”https://www.youtube.com/watch?v=LOI3Om_c_Jw&list=PLJDC0F7iuJFDEHfv2tid8kmujCfhUmnOf&index=10\” start_at_video=\”1\” playback_rate_speed=\”1\”]  

Bài tập đốt mỡ vùng bụng – Ngày 7

[fwdevp preset_id=\”trang-player\” video_path=\”https://www.youtube.com/watch?v=_iurX_AOKM0&list=PLJDC0F7iuJFDEHfv2tid8kmujCfhUmnOf&index=8\” start_at_video=\”1\” playback_rate_speed=\”1\”]  

Bài tập đốt mỡ vùng bụng – Ngày 6

[fwdevp preset_id=\”trang-player\” video_path=\”https://www.youtube.com/watch?v=oK7SCoMdIGM&list=PLJDC0F7iuJFDEHfv2tid8kmujCfhUmnOf&index=6\” start_at_video=\”1\” playback_rate_speed=\”1\”]