Bài tập đốt mỡ vùng bụng – Ngày 5

[fwdevp preset_id=\”trang-player\” video_path=\”https://www.youtube.com/watch?v=1bNmehPoH50&list=PLJDC0F7iuJFDEHfv2tid8kmujCfhUmnOf&index=5\” start_at_video=\”1\” playback_rate_speed=\”1\”]  

Bài tập đốt mỡ vùng bụng – Ngày 4

[fwdevp preset_id=\”trang-player\” video_path=\”https://www.youtube.com/watch?v=fh4zO-6O2VA&list=PLJDC0F7iuJFDEHfv2tid8kmujCfhUmnOf&index=4\” start_at_video=\”1\” playback_rate_speed=\”1\”]  

Bài tập đốt mỡ vùng bụng – Ngày 3

[fwdevp preset_id=\”trang-player\” video_path=\”https://www.youtube.com/watch?v=x9ctjTUk3-I&list=PLJDC0F7iuJFDEHfv2tid8kmujCfhUmnOf&index=3\” start_at_video=\”1\” playback_rate_speed=\”1\”]  

Bài tập đốt mỡ vùng bụng – Ngày 2

[fwdevp preset_id=\”trang-player\” video_path=\”https://www.youtube.com/watch?v=caO1s09GIQc&list=PLJDC0F7iuJFDEHfv2tid8kmujCfhUmnOf&index=2\” start_at_video=\”1\” playback_rate_speed=\”1\”]  

Bài tập đốt mỡ vùng bụng – Ngày 1

[fwdevp preset_id=\”trang-player\” video_path=\”https://www.youtube.com/watch?v=WM_fnkCqRAI&list=PLJDC0F7iuJFDEHfv2tid8kmujCfhUmnOf\” start_at_video=\”1\” playback_rate_speed=\”1\”]

Bài tập cho cột sống khỏe mạnh_Ngày 5

[fwdevp preset_id=\”trang-player\” video_path=\”https://www.youtube.com/watch?v=sWC2eqWYeLo&list=PLJDC0F7iuJFA225tP-blcljUBYc_Qwxv_&index=5\” start_at_video=\”1\” playback_rate_speed=\”1\”]  

Bài tập cho cột sống khỏe mạnh_Ngày 4

[fwdevp preset_id=\”trang-player\” video_path=\”https://www.youtube.com/watch?v=Xg9ZGBHE2Dc&list=PLJDC0F7iuJFA225tP-blcljUBYc_Qwxv_&index=4\” start_at_video=\”1\” playback_rate_speed=\”1\”]  

Bài tập cho cột sống khỏe mạnh_Ngày 3

[fwdevp preset_id=\”trang-player\” video_path=\”https://www.youtube.com/watch?v=4GPOchIdyT8&list=PLJDC0F7iuJFA225tP-blcljUBYc_Qwxv_&index=3\” start_at_video=\”1\” playback_rate_speed=\”1\”]  

Bài tập cho cột sống khỏe mạnh_Ngày 2

[fwdevp preset_id=\”trang-player\” video_path=\”https://www.youtube.com/watch?v=gpvrNQpz1Ac&list=PLJDC0F7iuJFA225tP-blcljUBYc_Qwxv_&index=2\” start_at_video=\”1\” playback_rate_speed=\”1\”]